An user Northern Kurdish (Kurmancî)
says…

Li
  welatê
  me
,  he
🔁
r  ça
4
r werzên salê hene.

In our country, there are four seasons.