An user Afrikaans
says…

Sluit
 kritiese studie  van
  die
 voordele  en
 nadele  van
 verskillende  vorme
  van
 voedselproduksie  in
.

Include critical study of the advantages and disadvantages of different forms of food production.