🐐

Animals

Who does not like our furry friends? Let's see what some of the animals are called.

New
Ik   seach   út   oer   in
🅰️
 toarre delling  dêr't   in
🅰️
 rôffûgel  boppe  sweefde.

I looked out over a barren valley where a bird of prey was hovering above.

New
De   kat
😺
 sprong  op
🆙
  de  heechste kast  of   yn   'e  fierste hoeke.

The cat jumped on the highest cabinet or in the farthest corner.

New
Frijwilligers  fan   de  Fûgelwacht  en   de  diere-ambulânse  hawwe   op
🆙
 jacht west  nei  stikelbargen.

Volunteers from the Bird Watch and the animal ambulance have been hunting for porcupines.

New
Hy
👨
  is  foarsitter  fan  Pleatslik Belang  en   fan   de  Fûgelwacht.

He is chairman of Local Interest and of the Bird Watch.

New
De   provinsje  freget boeren  mei  mûzeskea  om  foarearst  it
🇮🇹
  lân   net
🚫
  om  te ploegjen.

The province asks farmers with mouse damage not to plow the land for the time being.

New
Liuwe  is  freonlik  tsjin   de  lju  yn   de  omjouwing.

Lion is friendly towards the people in the environment.

New
New
Goed
👍
  in
🅰️
 healjier neidat  kat
😺
 Boris  út  Amersfoort kwytrekke,  is   er  weromfûn  yn  Dokkum.

About half a year after cat Boris went missing from Amersfoort, he was found back in Dokkum.

New
By   de  fûgelopfang  rinne
🚶
  de   fûgels  bûten.

At the bird shelter, the birds run outside.