👋

Greetings

A conversation often starts with a greeting. Let's learn how to greet others.

New
De   polysje  krige ferline  wike  sneintemoarn  in
🅰️
 melding  fan  lûdsoerlêst.

The police received a report of noise pollution last week on Sunday morning.

New
De  amtners steane boargers allinnich  moarns  telefoanysk te  wurd .

The officials are only able to talk to citizens by phone in the morning.

New
De   gemeente   hâldt   fiif
5
 kear jiers  in
🅰️
  middei
🕛
  foar   de  âlderein.

The municipality holds an afternoon for the elderly five times a year.

New
Tiisdeitejûn binne  de  brûkers  fan   it
🇮🇹
 doarpshûs bypraten  oer   de  takomst  fan   it
🇮🇹
 gebou.

On Tuesday evening, the users of the village hall discussed the future of the building.

New
De  koaning hat tiisdeitemiddei  in
🅰️
 ferrassingsbesite  brocht .

The king made a surprise visit on Tuesday afternoon.

New
It
🇮🇹
 systeem  sil  faaks  fjouwer
4
  dagen  offline  bliuwe oant  woansdeitemoarn.

The system will likely remain offline for four days, until Wednesday morning.

New
New
Har  iene  frije   middei
🕛
  mei   foar   neat   of   nimmen   wike .

Her one free afternoon with for nothing or no one week.

New
It
🇮🇹
 ferkear hie  juster   yn   de  moarnsspits lêst  fan   snie
❄️
  en  izel.

The traffic suffered from snow and ice during the morning rush hour yesterday.

New
Dy  freedtemoarns  kaam   Menno  oanriden  mei   syn  stoere jeep.

That Friday morning, Menno drove up with his tough jeep.

New
It
🇮🇹
 programma wurdt freedtejûn útstjoerd  en  wurdt  op
🆙
 saterdeitemiddei werhelle.

The program is broadcast on Friday evening and is repeated on Saturday afternoon.

New
It
🇮🇹
 feest set moandeitemiddei útein  mei   in
🅰️
 resepsje  op
🆙
 útnûging.

The party starts on Monday afternoon with a reception by invitation.

New
Woansdeitemiddeis,  kertier   oer  tolven,  stean   ik   by   syn   skoalle
🏫
.

Wednesday afternoon, a quarter past twelve, I am at his school.

New
Moarns  binne  wy  grommelich,  want   de   moarn  wurdt  ús   altyd  wer te betiid  brocht .

In the morning we are grumpy, because the morning is always brought to us too early.

New
Woansdeitemiddeis wurdt  der  aktyf  en  entûsjast  sport   troch   twa
2
  groepen   bern
🧒
.

On Wednesday afternoon, two groups of children play active and enthusiastic sports.

New
Yn   de   tsjerke
 wurdt sneintemiddei  in
🅰️
 oanpaste tsjinst holden.

A special service will be held in the church on Sunday afternoon.

New
De  tongersdeitemoarns  foar   de  opname  wurde   jo  belle  troch   de  ferpleechkundige.

The nurse will call you on the Thursday morning before the admission.

New
Hy
👨
 wit  oant   yn  detail te fertellen  wat   der   dy  tiisdeitemoarns bard  is .

He knows how to tell in detail what happened that Tuesday morning.

New
Foaral   yn   'e  moarnsgroep  is   noch  romte  foar  nije  minsken .

Especially in the morning group there is still room for new people.

New
Freedtemiddeis komt  er   yn   de   moskee
🕌
  om  te bidden.

On Friday afternoon he comes to the mosque to pray.

New
Myn  oereroaster  is  fleksibel  en  soms heart  der  jûnswurk  by .

My schedule is flexible and sometimes includes evening work.

New
Hawwe   jo   wat  fertochts sjoen  dy  tiisdeitemoarns?

Did you see anything suspicious that Tuesday morning?

New
Moandeitejûn rekken  twa
2
 auto's inoar  mei   de  sydspegels.

On Monday evening, two cars hit each other with their side mirrors.

New
Saterdeitemoarn  foar   in
🅰️
  wike  soene  wy  inoar treffe,  mar   hy
👨
 belle  ôf .

We were supposed to meet on Saturday morning for a week, but he called off.

New
Ast middeis  by   de  trep  op
🆙
 kaamst, seachst  har   fuort  sitten.

When you came up the stairs in the afternoon, you saw her sitting there.

New
Dy  bewuste  jûn
🌆
 moast  se   by   ûngelok   yn   it
🇮🇹
  wetter
🚰
 rekke  wêze .

That particular evening she must have fallen into the water by accident.

New
Der   moatte  jûns, foardat  de   bern
🧒
  op
🆙
  bêd
🛏️
  gean noch   wat  dingen dien  wurde .

In the evening, before the children go to bed, there are still some things to be done.

New
Ofrûne sneintejûn hat  er   in
🅰️
 koarte steuring west.

He had a short breakdown last Sunday evening.

New
Oan
🔛
  'e  tsjustere  loft  wie dúdlik  de  Jûnsstjer te  sjen
👀
dy't  helder skynde.

The Evening Star was clearly visible in the dark sky, shining brightly.

New
De  glêdens hat tiissdeitemoarn  ta   tsien
10
 ûngemakken laat  yn   de   provinsje .

The slippery conditions led to ten accidents in the province on Tuesday morning.

New
De  skilder hie  it
🇮🇹
 flamjende  read
  fan   'e  jûnssinne skildere.

The painter had painted the flaming red of the evening sun.

New
De   strjitte  wie  leech   en   de  koele jûnslucht alderhearlikst.

The street was empty and the cool evening air most delightful.

New
Wy  ferwachtsje  jim  moarntejûn.

We expect you tomorrow evening.

New
It
🇮🇹
 programma bestiet  út   in
🅰️
 plenêr moarnspart  en  parallelsesjes  nei   de  lunch.

The program consists of a plenary session in the morning and parallel sessions after lunch.

New
Foar   jo   as  dame  hawwe   wy   in
🅰️
  breed  assortimint jûnsjaponnen.

For you as a lady, we have a wide assortment of evening gowns.

New
Hy
👨
 hat ôfrûne  jier   foaral  moarnstsjinsten draaid, middeis hie  er  dan  frij
🆓
.

Last year he mainly worked morning shifts, then he had the afternoon off.

New
Saterdeitemiddei  is   in
🅰️
  bekende  reisboekeskriuwer te gast  yn   de  nije biblioteek.

On Saturday afternoon, a well-known travel book writer will be a guest in the new library.

New
De   brêge   is  tongersdeitemoarn betiid  troch   in
🅰️
 grutte kraan fuorthelle.

The bridge was removed early Thursday morning by a large crane.

New
De  measte oppakte demonstranten binne saterdeitejûn wer frijlitten.

Most of the arrested protesters were released on Saturday evening.

New
Elkenien  is   wolkom , leden  fan   de  klup  en  net-leden!

Everyone is welcome, members of the club and non-members!

New
Meist wol  mei  ast wolst  of   hast   fan   'e   jûn
🌆
  al   wat  te  dwaan ?

Do you want to or do you already have something to do this evening?

New
No  saterdeitemoarn wurdt  de  earste reedridersmaraton  op
🆙
 natueriis holden.

This Saturday morning, the first ice skating marathon will be held on natural ice.

New
Moarns  let,  de  hiele  dei  let.

Late in the morning, late all day.

New
Hja  wie  de  foarige jûns  mei   in
🅰️
 lekke bân thúskommen.

She had come home the previous evening with a flat tire.

New
Tiisdeitemoarn  is   in
🅰️
 rjochtsaak begûn  fan   in
🅰️
  âlder  stel  tsjin   de   gemeente .

On Tuesday morning, an elderly couple started a lawsuit against the municipality.

New
De  snoeiskjirre lei fleurich blinkend  yn   it
🇮🇹
 middeisljocht.

The pruning shears were shining cheerfully in the afternoon light.

New
Dat   liet
🎶
  er  moandeitejûn  yn   in
🅰️
 ferkiezingsdebat  witte .

He revealed this in an election debate on Monday evening.

New
Ik   mei  jûns  de   doar
🚪
  net
🚫
  mear   út .

I am no longer allowed to go out in the evening.

New
Wa  wit slagget  it
🇮🇹
 woansdeitemoarn  oer   in
🅰️
  wike .

Who knows, it will be possible on Wednesday morning in a week.

New
De  gearkomste hie  fan   de  middeis  oant   de  jûns let duorre.

The meeting had lasted from noon until late in the evening.

New
In
🅰️
  jûn
🌆
  foar   de   telefyzje
📺
  is  soms bêst wol  nijsgjirrich .

An evening in front of the television is sometimes quite interesting.

New
By   genôch  dielnimmers  kinne   ek  middeisgearkomsten holden  wurde .

If there are enough participants, afternoon meetings can also be held.

New
As   immen  freedtejûns komt te ferstjerren,  is   de  akte  fan  ferstjerren  de  moandeitemoarns beskikber.

If someone dies on Friday evening, the death certificate will be available on Monday morning.

New
De  skoaldei begûn  mei  gebed  en  moandeitemoarns moasten  se   in
🅰️
 psalmfers opsizze.

The school day started with prayer and on Monday morning they had to recite a psalm verse.

New
Woansdeitejûn wie  de  lêste wedstriid  fan   de  simmerkompetysje.

Wednesday evening was the last game of the summer league.

New
Wy   libje  bûten  fan   moarns   ier   oant   it
🇮🇹
  al  hielendal  tsjuster   is .

We live outside from early in the morning until it is already completely dark.

New
De   protters  litte  har   no   al   fjirtjin
14
  dagen  lang alle middeis  sjen
👀
.

The protters have been showing themselves every afternoon for a fortnight now.

New
Elkenien  is   wolkom   op
🆙
  de  aksjegearkomste  tsjin   de  komst  fan   de  golfbaan.

Everyone is welcome at the action meeting against the arrival of the golf course.

New
Ofrûne sneontemoarn waard  op
🆙
  Flylân   in
🅰️
  oere  lang trochinoar wynkrêft  njoggen
9
 metten.

Last Saturday morning, a wind force of nine was measured continuously for an hour on Flyland.

New
Hy
👨
  kaam   krekt   út  Parys  en  gie  de  oare  moarns   troch   nei  Londen.

He had just come from Paris and was going on to London the next morning.

New
Wy  binne jûns  altyd  like let.

We are always late in the evening.

New
It
🇮🇹
 wie  net
🚫
 drok  op
🆙
  de  iisbaan,  dy  sneontemiddeis  ein
🦆
 jannewaarje.

It was not crowded on the ice rink, which was Saturday afternoon at the end of January.

New
Op
🆙
  snein   en  moandeitemoarn  is   de  winkel  ticht .

The shop is closed on Sunday and Monday morning.

New
De  ried praat tongersdeitejûn  oer   it
🇮🇹
 foarstel.

The council will discuss the proposal on Thursday evening.

New
Wy  knipperje middeis heel even  want   de  jetlag  slacht   sûnder  genede  ta .

We blink very briefly in the afternoon because the jet lag hits without mercy.

New
Wy  hiene  in
🅰️
 stúdzjemiddei pland,  mar   dy  giet  net
🚫
  troch .

We had planned a study afternoon, but it will not go ahead.

New
By   in
🅰️
  ûngelok   op
🆙
  de  Ofslútdyk binne sneontemoarn  fjouwer
4
  minsken  licht ferwûne rekke.

Four people were slightly injured in an accident on Ofsluitdyk on Saturday morning.

New
Tongersdeitemoarn sprong  de  wetterlieding  en   kaam   de   strjitte  omheech.

On Thursday morning, the water main burst and flooded the street.

New
It
🇮🇹
 heechste merkoandiel hellet Omrop  Fryslân  Radio  moarns   en   yn   de  betide  middei
🕛
.

Omrop Fryslân Radio has the highest market share in the morning and early afternoon.

New
New
De  útslach  sil   fan   'e  jûns  ôf   op
🆙
  ús  website te finen  wêze .

The results will be available on our website from this evening.

New
No  moandeitejûn  is  elk  wolkom   yn   it
🇮🇹
 stedhûs  om   mei  te praten  oer  duorsumheid.

This Monday evening, everyone is welcome in the town hall to talk about sustainability.

New
New
Der   is  sneintemoarn  in
🅰️
 lanlik ferfiersferbod ynsteld  foar  fûgelguod,  aaien   en  plomfeedong.

A national transport ban has been put in place on Sunday morning for poultry, eggs and poultry manure.

New
Fan   'e   middei
🕛
 waard bekend  dat   de  lanlike technyske kommisje wer funksjonearret.

This afternoon it was announced that the national technical committee is functioning again.

New
It
🇮🇹
 wie  net
🚫
 drok  op
🆙
  de  iisbaan,  dy  saterdeitemiddeis  ein
🦆
 jannewaarje.

It was not crowded on the ice rink, that Saturday afternoon at the end of January.

New
Ofrûne sneontemiddei hat  in
🅰️
  grut  part  fan   it
🇮🇹
  doarp   in
🅰️
 skoftlang sonder stroom sitten.

Last Saturday afternoon, a large part of the village was without electricity for a while.

New
De  ynbraak waard freedtemoarn  foar   in
🅰️
  wike  ûntdutsen.

The break-in was discovered on Friday morning for a week.

New
De   tún   mei  palmen  en  orchideeën sjocht  der  paradyslik  út   yn   'e  moarnssinne.

The garden with palms and orchids looks heavenly in the morning sun.

New
New
New
De  measte oppakte demonstranten binne sneontejûn wer frijlitten.

Most of the arrested protesters were released on Saturday evening.

New
New
Wist  wat , dan komst tongersdeitejûn  oer   in
🅰️
  wike .

You know what, then come Thursday evening in a week.

New
Tongersdeitemoarn komt  de  saak  foar   by   de  arrondissemintsrjochtbank.

The case will be heard at the district court on Thursday morning.

New
Troch   it
🇮🇹
 hege rút sonder gerdinen strykt  it
🇮🇹
 moarnsljocht  de  sliepkeamer  yn .

Through the high window without curtains, the morning light shines into the bedroom.

New
New
Hoe  let soenen  wy  jûns  ite
🍽️
  kinne ?

What time would we be able to eat in the evening?

New
De   iikhoarn   is   it
🇮🇹
  meast  warber  yn   de  betide moarnsoeren  en   yn   'e  neimiddei.

The squirrel is most active in the early morning hours and in the afternoon.

New
De  frijwilligers stiene alle saterdeitemoarnen  om  healwei  achten  klear.

The volunteers were ready every Saturday morning at half past seven.

New
It
🇮🇹
 wie  net
🚫
 drok  op
🆙
  de  iisbaan,  dy  saterdeitemiddeis  ein
🦆
  jannewaris .

It was not crowded on the ice rink, that Saturday afternoon at the end of January.

New
De  measte oppakte demonstranten binne ôfrûne sneontejûn wer frijlitten.

Most of the arrested protesters were released last Saturday evening.

New
Hy
👨
 frege  my  oft  ik   dy  sneintemiddeis  yn   oktober   de  feiling  liede  woe.

He asked me if I wanted to lead the auction that Sunday afternoon in October.

New
Dy  freedtejûns siet  ik   foar   it
🇮🇹
  earst
1st
  yn   syn  wachtkeamer.

That Friday evening I sat in his waiting room for the first time.

New
New
Op
🆙
  de  ringwei  yn   Grins   is  tiisdeitemoarn  ier   in
🅰️
  noch  ûnbekende  man
👨
 ferûngelokke.

On the ring road in Groningen early on Tuesday morning, an unidentified man was involved in an accident.

New
De  ynformaasjejûn  dy't   moandei  hâlden  wurde   soe , koe  net
🚫
 trochgean.

The information evening that was supposed to be held on Monday could not go ahead.

New
Nije  wike  freedtemoarn  is  elk  fan  herte  wolkom   op
🆙
  it
🇮🇹
 tsjerkeplein.

Next week, Friday morning, everyone is warmly welcome to the church square.

New
De  gemeenteried hat ôfrûne moandeitejûn posityf  op
🆙
  it
🇮🇹
 plan reagearre.

The city council responded positively to the plan last Monday evening.

New
Hy
👨
 hie  no   in
🅰️
  eigen  ferloofde  dêr't   er   jûn
🌆
  hinne   soe .

He now had his own fiancee where he was going to go in the evening.

New
Wist  noch  watst  dy  tongersdeitemiddeis  yn   septimber   trije
3
  jier   lyn  dien  hast ?

Do you still remember what you did that Thursday afternoon in September three years ago?

New
Yn   it
🇮🇹
 Konsertgebou wurdt  no  freedtemiddei  in
🅰️
 lunsjkonsert holden.

A lunchtime concert is now held in the Concert Hall on Friday afternoon.

New
Wy  sieten stil neistinoar,  de  jûnswyn hie  him  deljûn.

We sat next to each other in silence, the evening wind had subsided.

New
Kinst  moarns mei   moai  waar,  ek  bûten  ite
🍽️
?

Can you also eat outside in the morning, with nice weather?