🎨

Colors

The yellow sun 🌞, the brown girl 👧🏽 and a red apple 🍎. Let's talk about colors in Western Frisian.

New
New
Kleurje  dizze  seleksje oranje.

Color this selection orange.

New
New
Mei  reade wangen  fan   'e  kjeld  kaam   se   de  keamer  yn .

She entered the room with red cheeks from the cold.

New
New
Do   bist   al  hielendal  wyt
  om   de   noas
👃
.

You are already completely white around the nose.

New
Alle  blommen   yn   'e   tún  binne giel.

All the flowers in the garden are yellow.

New
In
🅰️
  wite  sylboat set koers  nei   de  blauwe oseaan.

A white sailboat sets course for the blue ocean.

New
Men hearde  de  swarte lysters roppen  dat   it
🇮🇹
  in
🅰️
  aard  hie.

The black thrushes were heard shouting that it had a nature.

New
It
🇮🇹
 giele  plak   of   de  macula lutea leit  midden   efter   op
🆙
  it
🇮🇹
 netflues.

The yellow spot or the macula lutea is located in the middle of the back of the retina.

New
De  skilder hie  it
🇮🇹
 flamjende  read
  fan   'e  jûnssinne skildere.

The painter had painted the flaming red of the evening sun.

New
Foar   dy  foarstellingen wie  der   in
🅰️
 libbene swarte handel  yn  kaartsjes.

Before those performances there was a lively black trade in tickets.

New
De  nasjonaal kampioene spile  mei   swart
  en  ferlear ferrassend.

The national champion played with black and surprisingly lost.

New
New
Fan  natuere binne deileeljes giel  of  oranje.

Daylilies are naturally yellow or orange.

New
Ik  wol deeglike grize  stikken   lêze
📖
.

I want to read thorough gray pieces.

New
De   woartel   is  giel  fan   kleur   en  giet  rjocht   de   grûn   yn .

The root is yellow in color and goes straight into the ground.

New
It
🇮🇹
  doarp   is   foaral  bekend fanwege  de  kleurrike sneinsmerk.

The village is mainly known for its colorful Sunday market.

New
Hy
👨
 pakt  no   in
🅰️
  grut   stik   wyt
  papier   en  begjint dêrop te tekenjen.

He now takes a large piece of white paper and begins to draw on it.

New
De  pot ferwyt  de   tsjettel   dat   er   swart
  is .

The pot blames the kettle for being black.

New
New
De  keamer stie  blau
  fan   'e   reek .

The room was blue from the smoke.

New
Wat  fiel  ik   my  raar, alles wurdt  my   swart
  foar   de   eagen .

How strange I feel, everything turns black before my eyes.

New
Sy
👩
 wie  op
🆙
 leafdesgebiet  noch   sa   grien
  as   gers .

She was still as green as grass when it came to love.

New
Dat  betsjut  net
🚫
 automatysk  grien
  ljocht   foar   it
🇮🇹
 hiele plan.

That does not mean an automatic green light for the whole plan.

New
New
Hy
👨
 krige giel nei't  er   in
🅰️
 trochbrutsen spiler ûnderút helle hie.

He received a yellow card after taking down a broken player.

New
Oan
🔛
  'e  Nederlânske kusten binne blauwe  haaien  oanspield.

Blue sharks have been spotted on the Dutch coast.

New
Troch   in
🅰️
 grutte kier  yn   'e  gerdinen  seach   er   de  swartfluwielen nachthimel  fol   stjerren .

Through a large crack in the curtains he saw the black velvet night sky full of stars.

New
It
🇮🇹
 swarte kaft hie  gjin
🙅
 opskrift,  op
🆙
  'e  swarte  rêch
🔙
 stie  ek   neat .

The black cover had no inscription, nor was there anything written on the black spine.

New
Hy
👨
 woe  neat  leaver  as   yn   dat  stadion  op
🆙
  'e   griene  matte  stean .

He wanted nothing more than to stand on the green carpet in that stadium.

New
De  reade baret wurdt droegen  troch  soldaten  fan   'e  loftmobile brigade.

The red beret is worn by soldiers of the air mobile brigade.

New
Hy
👨
 fûn  har   tige  sjarmant  troch   har  bleuens  en  moaie swarte krolhierren.

He found her very charming because of her blueness and beautiful black curly hair.

New
Tûzenen  lytse  ljochtsjes skitteren  yn   in
🅰️
 donkerblauwe nachtloft.

Thousands of small lights sparkled in a dark blue night sky.

New
Der  wiene  reagers   en   swellen   en  swarte lysters  dy't  songen.

There were reagers and swells and black thrushes that sang.

New
Yn   in
🅰️
 ferpakking  sitte
🪑
  fjouwer
4
 skriuwstiften  yn   'e   kleuren  rôs, pears,  sulver
  en  giel.

In a package there are four writing pens in the colors pink, purple, silver and yellow.

New
Sy
👩
 wie  op
🆙
 leafdesgebiet  noch   sa   grien
  as  gjers.

She was still as green as grass in the field of love.

New
New
New
Jo   wite  wask wurdt  no  echt suver  wyt
.

Your white laundry will now really be pure white.

New
Moarns  wie  it
🇮🇹
  blau
  fan   'e   loft   sa  tin  dat   it
🇮🇹
  hast   wyt
 wie.

In the morning the blue of the sky was so thin that it was almost white.

New
De  leadgrize  loft  ferkleure  nei  brutsen  wyt
.

The lead gray sky turned to off-white.