🔢

Numbers

Turkish numbers are relatively easy and straightforward. Here are some sentences with numbers in it so you know how to use them.

New
Adı   çıktı  dokuza, inmez sekize.

His name came up to nine, it does not come down to eight.

New
AK , projeye  bir
1
  milyon
1000000
  avro
💶
 sağlayacak.

The EC will provide one million euros for the project.

New
Akarsu   iki
2
  ülke  arasında  sınır   teşkil  ediyor.

It forms the border between the two countries.

New
Ancak  kenefe  gittiği   zamanlar  peşinden fırlar, apteshane aralığında sıkıştırıp  üç
3
  beş
5
  lira   alırım .

However, when he goes to kenefe, I run after him, squeeze him in the apteshane range and take three to five liras.

New
New
New
Ancak   yüz
100
  yirmi
20
  altı
6
 sandalyelik  çoğunluğu  sağlayamadı.

But he could not secure a majority of one hundred and twenty-six seats.

New
Ankete   toplam   bin   yüz
100
  on
10
  beş
5
  kişi
🧑‍🦱
 katıldı.

A total of one thousand one hundred and fifteen people participated in the survey.

New
Ankette   bin   iki
2
  yüz
100
  elli
50
  beş
5
 vatandaşın görüşleri alındı.

The opinions of one thousand two hundred and fifty-five citizens were taken in the survey.

New
Ardından  hamuru   iki
2
 parçaya bölün.

Then split the dough into two pieces.

New
Aynı   rakam   iki
2
  bin   iki
2
 yılında  yüzde   dokuz
9
  virgül   altı
6
  idi .

The same figure was nine point six percent in two thousand two years.

New
Aynı   yıl   iki
2
 Anasınıfı  ve   dokuz
9
 şubesiyle  Özel   Adana   Koleji  İlkokulu  yeniden  eğitim-öğretime başlamıştır.

In the same year, Private Adana College Primary School started re-education with two kindergartens and nine branches.

New
Aynı  zamanda yazarlık  ve   amatör  ressamlık  yapan  Türker'in  üç
3
  kitabı  vardır.

At the same time, Türker, who is a writer and amateur painter, has three books.

New
Bazı  kayıtlarda vapurun ikiye bölündüğünden  de   söz   edilir .

In some records, it is also mentioned that the ferry is divided into two.

New
Bir
1
  dakika  bekler misiniz?

Would you wait for five minutes.

New
Bu  dakikada aklında,  ne  yediği  dayak   ne   de  yiyeceği  yedi
7
  sene   vardı .

At this moment, he had in his mind neither the beating nor the seven years to eat.

New
Bu  devrelerin çıkışında  iki
2
  farklı  gerilimden  biri  olabilir.

There may be one of two different voltages at the output of these circuits.

New
Bu   iki
2
  milyon
1000000
  esir   bu   geceyi  bekliyorlar  değil
🚫
  mi ?

These two million prisoners are waiting for tonight, right?

New
Bu   kırk
40
  dört
4
 kurumun  yasal  kapasitesi  otuz
30
  sekiz
8
  bin   iki
2
  yüz
100
  yirmi
20
  yedi
7
 mahkum.

The legal capacity of these forty-four institutions is thirty-eight thousand two hundred and twenty-seven prisoners.

New
Bu   oran   iki
2
  bin   dört
4
 yılında  yüzde   altmış
60
  yedi
7
  idi .

This rate was sixty-seven percent in the year two thousand and four.

New
Bu  sürecin  en   az
🤏
  iki
2
  yıl  sürmesi bekleniyor.

The process is expected to take at least two years.

New
Bu  vakadan  iki
2
  gün
☀️
  sonra  madama çamaşırcı  kadının  geleceğini söyledim.

Two days after this case, I told Madame that the laundress would come.

New
Bulguların  toplam  ağırlığı  dört
4
 tonu buluyor.

The total weight of the findings is four tonnes.

New
Bundan   iki
2
  hafta   sonra   da   vefat
💀
  etti .

Little more than two weeks later, he was gone.

New
Burada   başka   kimse   yok .

There's no one here but the three of us.

New
Çalışmaya  sekiz
8
 ülkeden  on
10
  sekiz
8
  bilim   insanı  katıldı.

Eighteen scientists from eight countries participated in the study.

New
Çatışmalar ülkeye  otuz
30
  altı
6
  bin   beş
5
  yüz
100
 cana  mal  olmuştu.

The fighting had cost the country thirty-six thousand five hundred lives.

New
Çünkü üst
🔝
 üste  üç
3
 mektubunu cevapsız bıraktıktan  sonra   o
👨
  da   yazmaz  olmuştu.

Because, after leaving three letters in a row unanswered, he did not write either.

New
Dağdaki kekliğin  bini   bir
1
 paraya.

The partridge on the mountain is worth a thousand.

New
Dava   yedi
7
  yıl  sürüncemede  kaldı .

The case dragged on for seven years.

New
Diğer   beş
5
 adayın  daha   da   az
🤏
  oy  alması bekleniyor.

Five other candidates are expected to garner even less.

New
New
Diğer   iki
2
 zanlı  henüz  yakalanamadı.

Two other people remain at large.

New
Duanın  iki
2
  farklı   versiyonu  Matta  ve  Luka incillerinde bulunmaktadır.

Two different versions of the prayer are found in the Gospels of Matthew and Luke.

New
Dün  sokakta giderken  iki
2
 kişiye  rast   geldim .

I ran into two people on the street yesterday.

New
Efes   ise  yılda  dört
4
  milyon
1000000
  avro
💶
  gelir  sağlıyor.

Efes, on the other hand, generates an income of four million euros per year.

New
Ekspedisyon  üç
3
  hafta  sürdü.

The expedition lasted three weeks.

New
En   yaygın   bağlantı  hızı  iki
2
  yüz
100
 megabit  saniye .

The most common connection speed is two hundred megabits per second.

New
Etkinlikte  altmış
60
 ülkeden  beş
5
  yüz
100
  karikatür   yer   alacak .

The event will feature five hundred cartoons from sixty countries.

New
Fener
🏮
  Mersin  limanı girişinden  iki
2
 kilometre  kadar  batıdadır.

Fener is about two kilometers west from the entrance of Mersin port.

New
Festival   bin   dokuz
9
  yüz
100
  altmış
60
  bir
1
 yılından  beri  düzenleniyor.

The festival has been held since nineteen hundred and sixty-one years.

New
Festivale  sekiz
8
 Slav ülkesi katıldı.

Eight Slavic countries participated in the festival.

New
Filmin galası  iki
2
  bin   on
10
  bir
1
 yılında yapılacak.

The film will premiere in the year two thousand and eleven.

New
Fuarda  on
10
  beş
5
 ülkeden  bin   sekiz
8
  yüz
100
 katılımcı  bir
1
 araya  geldi .

One thousand eight hundred participants from fifteen countries came together at the fair.

New
Görüşmelere  yaklaşık   yüz
100
  otuz
30
  uzman  katılacak.

Approximately one hundred and thirty experts will participate in the interviews.

New
Gözden  geçirme  sekiz
8
  Ocak   iki
2
  bin  üçte başlatıldı.

The review was launched on 8 January at two thousand three.

New
Grupta  iki
2
 kişide  yüksek   ateş
🔥
  vardı .

Two in the group had high temperatures.

New
Hareket   yaklaşık   iki
2
  bin   iki
2
  yüz
100
 çalışanı etkileyecek.

The move will affect around two thousand two hundred employees.

New
Hata   payı   yüzde   üç
3
 ila  yüzde  beştir.

The margin of error is three to five percent.

New
Hiç   olmazsa   bir
1
  iki
2
  buçuk  liralık koparmalıydı.

At least he should have taken a two and a half liras.

New
İbrahim   yüz
100
  yirmi
20
  lirayı  delikleştiremedi.

Ibrahim could not perforate the one hundred and twenty liras.

New
New
İki candarma İdris'i aralarına almış götürüyorlardı.

The two candarmas were taking Idris between them.

New
İki gelirle  bile   zor  geçiniyorlar.

Even with two incomes, it's hard to make ends meet.

New
İki  halterci  Pekin'de  de   altın
  için  yarışacak.

The two are again seeking gold in Beijing.

New
İki  kocaman   yağ  kütlesi halinde somyayı çökerten  vücutlar   birbirine  arkasını dönmüştü.

The bodies that collapsed the somya into two huge fat masses turned to each other.

New
İki  sene   üst
🔝
 üste çaktık. Belgeli olduk.

We banged for two years in a row. We became certified.

New
İki  taraf taban  tabana  zıt  tutumlar benimsiyor.

The positions of the two parties remain diametrically opposed.

New
İki  yüz
100
  elli
50
  lira  getirir, karını alırsın!

You bring two hundred and fifty liras, you get your wife!

New
İkonik  hafıza   artık   tek   bir
1
  varlık   olarak  düşünülmemekte  bunun   yerine   en   az
🤏
  iki
2
  ayırt  edici bileşenden oluşmaktadır.

Iconic memory is no longer thought of as a single entity, but instead consists of at least two distinctive components.

New
İşlem hacmi  yüz
100
  altmış
60
  iki
2
  virgül   üç
3
  milyon
1000000
 avroya  çıktı .

The trading volume increased from one hundred and sixty-two commas to three million euros.

New
Kahvenin önüne kasabadan  iki
2
  atlı   jandarma  gelince köylüler  hayret   içinde  kalırlar.

When two mounted gendarmes come from the town in front of the coffee, the villagers are amazed.

New
Kampın  nüfusu  aylar  önce   bin   sekiz
8
  yüze  ulaşmıştı.

The population of the camp had reached eighteen hundred months ago.

New
Kapsül   küresel   ve   üç
3
  milimetre  uzunluğundadır.

The capsule is spherical and three millimeters long.

New
Kazan  kaynayan  yerden   korkma beş
5
  aile
👪
 geçindirir.

Don't be afraid of the boiling place, it supports five families.

New
Kendi  ayarımda  olmayan  adamlarla düşüp kalktığım  için   beni   yüz
100
  altmış
60
  beş
5
 ayıplıyorlar.

They reproach me with a hundred and sixty-five for falling out with men who are not of my calibre.

New
Kolundaki  saate  baktı; dokuza geliyordu.

He looked at the clock on his arm; it was coming to nine.

New
Kur’an’ın  altmış
60
  farklı   yerinde
👍
altı
6
  farklı  biçimde bahsedilir.

It is mentioned in six different ways in sixty different places of the Qur 'an.

New
Maras  finalde   on
10
  beş
5
  bin   üç
3
  yüz
100
  yetmiş
70
  beş
5
  puan  topladı.

Maras scored fifteen thousand three hundred seventy-five points in the final.

New
Masada   en   az
🤏
  iki
2
  seçenek  bulunuyor.

At least two options are on the table.

New
Mevcut   ihale  planlanan  üç
3
 santralin  biri   için .

The current tender is for one of three planned plants.

New
Müze  Gecesi  beş
5
 yıldır  her
🔁
  yıl  düzenleniyor.

Museum Night has been held annually for five years.

New
Nusret  Özcan   evli   ve   üç
3
  çocuk
🧒
 sahibiydi.

Nusret Özcan was married and had three children.

New
New
Okul
🏫
  dört
4
  hazırlık   sınıfı   ile   eğitim  hayatına başlamıştır.

The school started its education life with four preparatory classes.

New
Ondan  sonraysa  yüzde   altı
6
  virgül   yetmiş
70
 beşe yükseliyor.

After that, it rises to six point seventy-five percent.

New
Operasyon   altı
6
 kentte  birden  yürütüldü.

The sting took place in as many as six towns.

New
Park
🏞️
  yirmi
20
  beş
5
  bin  kişiye   sağlayacak.

The park will provide jobs for twenty-five thousand people.

New
Portal  yedi
7
 bölümden  meydana   geliyor .

The portal consists of seven parts.

New
Proje   yaklaşık   altı
6
  yüz
100
  yeni
🆕
    yaratacak .

The project will create about six hundred new jobs.

New
Projenin  değeri   iki
2
  virgül   yetmiş
70
  yedi
7
  milyon
1000000
  avro
💶
.

The value of the project is two commas seventy-seven million euros.

New
Projenin  değeri   iki
2
  yüz
100
  yirmi
20
  üç
3
  milyon
1000000
  avro
💶
.

The project is worth two hundred and twenty-three million euros.

New
Projenin  toplam  bütçesi  bir
1
  milyar
1000000000
  avro
💶
.

The budget of the project totals 1 billion euros.

New
Rodos'a  gidiş   dönüş  biletiyse  adam   başı   iki
2
  yüz
100
  elli
50
  avro
💶
.

A round-trip ticket to Rhodes costs two hundred and fifty euros each.

New
Romanya
🇷🇴
  bin   icat  sundu.

Romania submitted a thousand inventions.

New
Şimdi   Karadağ
🇲🇪
  üçü   için   de  tutuklama  emri  çıkardı.

Now Montenegro has issued an arrest warrant for all three.

New
Soygunda  iki
2
  banka
🏦
 çalışanı  hafif  yaralandı.

Two bank employees suffered slight injuries.

New
Şu  andaki  asker  sayısı  ise   on
10
  üç
3
  bin .

The current number of soldiers is thirteen thousand.

New
Takım   üç
3
 sezondur  şampiyonluğu  elden bırakmıyor.

The team has been the champion for the last three seasons.

New
Teklif   sunma  süresi  bir
1
  Nisan   iki
2
  bin  altıda  sona  eriyor.

The deadline for submitting bids expires on April 1, two thousand and six.

New
Türkiye'de  turizm   iki
2
  bin   yedi
7
 yılında tırmanışa  geçti .

Tourism in Turkey started to climb in the year of two thousand and seven.

New
Üç
3
  bin   gönüllü   Arnavut bu   bir
1
  şaka
🤣
 değildi.

Three thousand volunteer Albanians; this was no joke.

New
Üç
3
  dört
4
  sene   sonra   ne  yapacaktı?

What would he do after three or four years?

New
Üç
3
  yıl   önce , hayatında  ilk
1st
  defa
  bir
1
 uçağa bindi.

Three years ago, she boarded a plane for the first time in her life.

New
Ülkelerin katılımı  iki
2
  bin   yedi
7
 başlarında planlanıyor.

The countries' accession is planned at the beginning of two thousand seven.

New
Ve   senden   yüz
100
  kat   akıllı   ve   usta   adamlar  anlattıkları  halde gene
🔁
  beni  kandıramıyorlar.

And even though a hundred times smarter and more skillful men than you tell me, they still can't fool me.

New
Veriler   iki
2
  bin   sekiz
8
 yılının  ilk
1st
  üç
3
  ayını  kapsıyor.

The data covers the first three months of the year two thousand eight.

New
Yaklaştıkça  orada   bir
1
  otomobilin   yanında   iki
2
 kişiden  başka   kimse  bulunmadığını  fark   etti .

As he got closer, he realized that there was no one there but two people next to a car.

New
Yeni
🆕
 modelin fiyatı  dokuz
9
  bin   iki
2
  yüz
100
  avro
💶
  olarak  belirlendi.

The price of the new model was set at nine thousand two hundred euros.

New
Yüz
100
  bin   dolar .

one hundred thousand dollars.

New
Zorunlu   göç   gerek   Türk   gerek   Yunan  ekonomisinde  yaklaşık   yirmi
20
  yıl   süren   ağır   bir
1
  krize   yol
🛣️
 açmıştır.

Forced migration has led to a severe crisis in both the Turkish and Greek economies that lasted for nearly two decades.