🔢

Numbers

Western Frisian numbers are relatively easy and straightforward. Here are some sentences with numbers in it so you know how to use them.

New
Hoe  ferpleatst men  mei  jins fiven  in
🅰️
  twa
2
 meter hege gromen kubus?

How do you move a two-meter high giant cube with your five?

New
Oant   no   ta  hat  de  aksje  ien
1
  en   tweintich
20
 miljoen euro opbrocht.

So far, the action has raised one and twenty million euros.

New
New
Jo   krije   binnen   fiif
5
  wiken  skriftlik  berjocht .

You will receive written notice within five weeks.

New
New
De   gemeente   hâldt   fiif
5
 kear jiers  in
🅰️
  middei
🕛
  foar   de  âlderein.

The municipality holds an afternoon for the elderly five times a year.

New
It
🇮🇹
 kompleks bestiet  út   fjouwer
4
 bedriuwsgebouwen  en   trije
3
 wenningen.

The complex consists of four business buildings and three residences.

New
It
🇮🇹
 systeem  sil  faaks  fjouwer
4
  dagen  offline  bliuwe oant  woansdeitemoarn.

The system will likely remain offline for four days, until Wednesday morning.

New
Dy  lju  ha   in
🅰️
 hiele keppel  bern
🧒
, wol  acht
8
  of   njoggen
9
.

Those people have a whole herd of children, maybe eight or nine.

New
Rigelôfstân  twa
2
  yn   dizze  alinea.

Line spacing two in this paragraph.

New
Dat   eilân  leit  op
🆙
  fiif
5
 kilometer  fan   de  kust.

That island is located five kilometers from the coast.

New
Foar  elk  gefal  kostet  it
🇮🇹
 ûndersyk likernôch tritichtûzen euro.

For each case, the research costs approximately thirty thousand euros.

New
Sy
👩
  rint   yn   gjin
🙅
  sân
7
  sleatten  tagelyk.

She does not run in seven ditches at the same time.

New
Woansdeitemiddeis wurdt  der  aktyf  en  entûsjast  sport   troch   twa
2
  groepen   bern
🧒
.

On Wednesday afternoon, two groups of children play active and enthusiastic sports.

New
New
Ofrûne wykein wiene  der   twa
2
 ynsidinten wêrby't  minsken  stutsen waarden.

Last weekend there were two incidents where people were stabbed.

New
Doe   ha   ik   dêr   seis
6
  jier   as  foarman west.

Then I was there as a foreman for six years.

New
It
🇮🇹
 ôfrûne  jier  waarden  acht
8
 oanfragen  foar   in
🅰️
 reisbeurs honorearre.

In the past year, eight applications for a travel grant were honored.

New
It
🇮🇹
  tal
🔢
 banen  dat  ferdwynt komt  dêrmei   op
🆙
 twahûndert.

The number of jobs that will disappear will therefore be two hundred.

New
New
New
De   polysje  ûndersiket  de  fermissing  fan   acht
8
  katten   en   de   dea
💀
  fan   twa
2
  katten .

The police are investigating the disappearance of eight cats and the death of two cats.

New
Heel  wichtich   is   fansels   de   fyts
🚲
  dy't   jo   dy   tolve
12
 tûzen kilometer ferfiere moat.

Of course, the bike that you have to transport those twelve thousand kilometers is very important.

New
Moandeitejûn rekken  twa
2
 auto's inoar  mei   de  sydspegels.

On Monday evening, two cars hit each other with their side mirrors.

New
Der  binne  twa
2
 soarten nachtflinters sjoen  dy't   noch   net
🚫
 earder  yn   Fryslân  sjoen binne.

Two species of moths have been seen that have not been seen in Fryslân before.

New
Oan
🔛
 Windesheim Swolle  ha   ik   sân
7
  jier  teology studearre.

I studied theology at Windesheim Swolle for seven years.

New
Foar  deaslach wurdt meastentiids  acht
8
  jier  sel oplein.

Manslaughter is usually sentenced to eight years in prison.

New
Meitsje  kolom  sân
7
 sichtber.

Make column seven visible.

New
Trijehûndert  jier  lang  hawwe   se   it
🇮🇹
 omlizzende  lân  beboud.

For three hundred years they cultivated the surrounding land.

New
Nei   trije
3
 geweldige  dagen   is   it
🇮🇹
 kamp alwer ôfrûn.

After three great days, the camp has already ended.

New
De  maatregels  sille   trije
3
  wiken   jilde .

The measures will apply for three weeks.

New
In
🅰️
  swier   ûngelok   mei   twa
2
 frachtweinen soarge  foar  swiere ferkearsoerlêst.

A serious accident involving two trucks caused severe traffic congestion.

New
Nei   twa
2
  oeren  riden hie  ik   in
🅰️
  lytse   tritich
30
 kilometer ôflein.

After two hours of driving, I had covered a little thirty kilometers.

New
Ik  lês  trije
3
  kranten  deis  en   dy  lês  ik   goed
👍
.

I read three newspapers a day and I read them well.

New
Fan   myn   fjirde
4th
 siet  ik   op
🆙
 gimmestyk  yn   it
🇮🇹
  doarp .

From the age of four, I was on the gymnasium in the village.

New
De  dashûn wurdt fokt  yn   trije
3
 ûnderskate grutten  en  fariëteiten.

The dachshund is bred in three distinct sizes and varieties.

New
Efkes letter  sitte
🪑
  se   mei   har  trijen  om   'e  tafel.

A little later, the three of them are sitting around the table.

New
Hja   hawwe   altyd   goed
👍
 kind,  dy   twa
2
.

They always have good children, those two.

New
Hurde  sifers ûntbrekke,  mar   it
🇮🇹
 liket yndied  in
🅰️
 trend.

Hard numbers are lacking, but it does indeed seem to be a trend.

New
New
Twa
2
 oare fertochten binne frijsprutsen.

Two other suspects were acquitted.

New
Fan   de   twa
2
 miljard  dy't  útliend  is , sit  ien
1
 miljard  ûnder   de   Fryske  boeren.

Of the two billion that has been lent, one billion is among the Frisian farmers.

New
Jo   fine
🔍
  ús  praktyk  fuort   om   'e  hoeke,  op
🆙
 húsnûmer  fjouwer
4
.

You will find our practice right around the corner, at house number four.

New
Skriuw  de  lêste  fiif
5
 rigels.

Write the last five lines.

New
De  kosten  fan   de  operaasje  wurde  rûsd  op
🆙
 sa'n  twa
2
 ton.

The cost of the operation is estimated at about two tons.

New
Seleksje achterút útwreidzje  mei   sân
7
 rigels.

Extend selection backward by seven lines.

New
New
It
🇮🇹
 wie even  nei  sânen  en   it
🇮🇹
 begûn te skimerjen.

It was a little after seven and it was starting to get dark.

New
Earder waarden  fjouwer
4
 hege amtners oppakt  yn  ferbân  mei   de  kwestje.

Earlier, four senior officials were arrested in connection with the issue.

New
Skriuw  de  folgjende  sân
7
 alinea's.

Write the following seven paragraphs.

New
New
In
🅰️
 frachtwein bedarre  yn   de  berm omdat  de  sjauffeur útwike moast  foar   trije
3
 reeën.

A truck ended up in the roadside because the driver had to avoid three deer.

New
Boppe  stienen  fjouwer
4
 opmakke bêden,  mar   op
🆙
  trije
3
 waard  nea  sliept.

Upstairs there were four beds made up, but three were never slept on.

New
New
Dy  tiisdeitenachts  yn   novimber  rôven dieven  mar  leafst  fiif
5
 swartnekkeswannen  út   de  fivers.

On that Tuesday night in November, thieves stole at least five black-necked ducks from the ponds.

New
Der  binne  fjouwer
4
 ferieningen  yn   Fryslân .

There are four associations in Friesland.

New
We  ha   no  ûngefear hondert  fyftich
50
 trekkers  hjir .

We now have about one hundred and fifty tractors here.

New
New
Skriuw  de  folgjende  fiif
5
  wurden .

Write the following five words.

New
In
🅰️
  skoft   lyn  binne  trije
3
 leden  fan   de  ried  fan  kommissarissen opstapt.

Some time ago, three members of the board of commissioners resigned.

New
Seleksje achterút útwreidzje  mei   sân
7
  wurden .

Expand selection backwards by seven words.

New
New
Oer  oantallen koe  juster   noch   neat  meidield  wurde .

Yesterday nothing could be announced about numbers.

New
Mei   harren   achten   op
🆙
  de  bank seagen  se   nei   de   telefyzje
📺
.

With the eight of them on the couch, they watched the television.

New
By   it
🇮🇹
 protest  tsjin   de  sluting binne sa'n fiifhûndert  minsken  oanwêzich.

About five hundred people are present at the protest against the closure.

New
Ferpleats  de  alinea  seis
6
 alinea's omheech.

Move the paragraph up six paragraphs.

New
Har   pake  rûn  nei   de   hûndert
100
  en  lei  op
🆙
  it
🇮🇹
 stjerbêd.

Her grandfather reached the age of one hundred and lay on his deathbed.

New
Ferheegje temperatuer plus  trije
3
 graden.

Increase temperature plus three degrees.

New
Fiif
5
 hurdfytsers  meie   de  lêste  trije
3
  moannen   net
🚫
  mear  meidwaan fanwegen dopinggebrûk.

Five cyclists are no longer allowed to compete in the last three months due to doping.

New
Goed
👍
  twa
2
  iuwen  lang  hawwe   der   yn   dy   famyljes   in
🅰️
  soad  houliken ûnderinoar west.

For more than two centuries there have been many intermarriages in those families.

New
Skriuw  de  lêste  fiif
5
  wurden .

Write the last five words.

New
Ferpleats  de  alinea  trije
3
 alinea's omleech.

Move the paragraph down three paragraphs.

New
Twa
2
  jier   lyn  binne  har   âlden   fuort   nei  inoar stoarn.

Two years ago her parents died right after each other.

New
Mear   as  fjouwertûzen  ynwenners  sieten  dagen  sonder kraanwetter.

More than four thousand residents were without tap water for days.

New
Ik  wol graach  twa
2
  flessen  skjinmakkersguod  ha .

I would like to have two bottles of cleaning products.

New
De  galery bestiet  fiif
5
  jier   en   ta  gelegenheid dêrfan wurdt  in
🅰️
 dûbeldeksposysje holden.

The gallery has been in existence for five years and on the occasion of this, a double exhibition is held.

New
Allinne   dat  feest  al  koste sa'n oardel miljoen euro.

That party alone cost about one and a half million euros.

New
Dêr  stiene  de   seis
6
 dragers  mei   de   kiste   op
🆙
  'e  skouders.

There stood the six bearers with the coffin on their shoulders.

New
Snein   yn   fjirtjin
14
  dagen  wurdt  se   twa
2
  jier .

Sunday in a fortnight she will be two years old.

New
Ofrûne sneontemoarn waard  op
🆙
  Flylân   in
🅰️
  oere  lang trochinoar wynkrêft  njoggen
9
 metten.

Last Saturday morning, a wind force of nine was measured continuously for an hour on Flyland.

New
Wat   ha  je  oan
🔛
  dy   trije
3
  kranten ?

What do you have with those three newspapers?

New
Troch   twa
2
 falske starts mocht  hja   net
🚫
  mear  meidwaan.

Due to two false starts, she was no longer allowed to participate.

New
New
Hja   is   dy  sneintenachts wol  trije
3
 kear wekker skrokken.

She woke up shocked three times that Sunday night.

New
Sa'n fiifhûndert  minsken   hawwe  ferklearre  dat   se   it
🇮🇹
 meunster sjoen hiene.

About five hundred people have declared that they had seen the monster.

New
Hûndertfyftich frijwilligers  soargje   dat  alles  rint   as   it
🇮🇹
  spoar .

One hundred and fifty volunteers ensure that everything runs smoothly.

New
By   in
🅰️
  ûngelok   op
🆙
  de  Ofslútdyk binne sneontemoarn  fjouwer
4
  minsken  licht ferwûne rekke.

Four people were slightly injured in an accident on Ofsluitdyk on Saturday morning.

New
Ben swarde  har  trou, omdat  er   har   in
🅰️
  frou
👩
  út  tûzen fûn.

Ben swore allegiance to her, because he found her a woman out of a thousand.

New
De   twa
2
  manlju   dy't  socht waarden  foar   de  bomoanslach, binne oanholden.

The two men who were wanted for the bomb attack have been arrested.

New
Wy   wolle  graach  twa
2
 keamers neist inoar.

We would like two rooms next to each other.

New
New
Ferheegje  de  temperatuer  mei   trije
3
 graden.

Raise the temperature by three degrees.

New
New
De  stoet  fan   mear   as  trijetûzen  man
👨
 triek  twa
2
  oeren  lang  troch   de   stêd
🏙️
.

The procession of more than three thousand men marched through the city for two hours.