🌤️

The weather

Some people like warm weather, some people like cold weather. Here are some basic sentences so you can talk about the weather.

New
De  bui komt  hurd  tichterby.

The rain is fast approaching.

New
New
It
🇮🇹
 ferkear hie  juster   yn   de  moarnsspits lêst  fan   snie
❄️
  en  izel.

The traffic suffered from snow and ice during the morning rush hour yesterday.

New
De   loft   stiet   nei   swier  waar.

The sky looks like heavy weather.

New
Wat   is   de  temperatuer  yn   myn  hús?

What is the temperature in my house?

New
As   de   dagen   komme  te lingjen begjint  it
🇮🇹
 waar te stringjen.

As the days get longer, the weather starts to get worse.

New
Wat   is   de  temperatuer bûten?

What is the temperature outside?

New
Sneintenacht begûn  it
🇮🇹
 ynienen  hiel   hurd  te reinen  en  te tongerjen.

Sunday night it suddenly started to rain very hard and thunder.

New
De  ljochte  tiid
  kaam   oan
🔛
  en   de  kjeld waard draachliker.

The bright weather arrived and the cold became more bearable.

New
De  middeistemperatuer leit  om   it
🇮🇹
 friespunt  hinne .

The midday temperature is around the freezing point.

New
Wat   is   de  temperatuer  yn   'e   hûs
🏠
?

What is the temperature in the house?

New
Der   is   in
🅰️
 skeafergoedingspotsje  foar  kalamiteiten  troch  ekstreme waarsomstannichheden.

There is a compensation pot for calamities due to extreme weather conditions.

New
Ik  wol  de  temperatuer  feroarje   nei   tweintich
20
 graden.

I want to change the temperature to twenty degrees.

New
Kinst  de  temperatuer ynstelle  op
🆙
  fyftjin
15
 graden?

Can you set the temperature to fifteen degrees?

New
Oars hiest  altyd  sa'n leven  en   no   bist   sa  sunich.

Otherwise you always had such a life and now you are so sunny.

New
Ferheegje temperatuer plus  trije
3
 graden.

Increase temperature plus three degrees.

New
Ferheegje  de  temperatuer  mei   trije
3
 graden.

Raise the temperature by three degrees.

New
Dat   eilân  hat  in
🅰️
 tropysk klimaat.

That island has a tropical climate.

New
De  wedstriidkommissaris makke bekend  dat   de  wedstriid útsteld wie fanwege driigjend  swier  waar.

The match commissioner announced that the match had been postponed due to imminent severe weather.

New
It
🇮🇹
 seizoen rûn  ôf   en   de  temperatuer sakke fiks.

The season was coming to an end and the temperature dropped sharply.

New
New
Kinst  moarns mei   moai  waar,  ek  bûten  ite
🍽️
?

Can you also eat outside in the morning, with nice weather?

New
New
Wat   foar  waar wurdt  it
🇮🇹
  moarn ?

What kind of weather will it be tomorrow?

New
Wat   foar  waar  krije  we  hjoed ?

What kind of weather are we having today?