🌎

The world

Let's talk about the world and the nations and places within it in the Dutch language.

New
Inzake   wetgeving   die   geen
🙅
  betrekking   heeft   op
🆙
  de  bovengenoemde  zaken zijn   de   naties   soeverein .

This is no coincidence, given that Germany, in conjunction with the USA, is the dominant force in the region and is involved in the military occupation thereof.

New
De   Eiffeltoren   is   het   hoogste   gebouw   in   Parijs .

The Eiffel Tower is the tallest building in Paris.

New
Wij   moeten   over   de   mensenrechten   spreken
🗣️
  en   moeten   daarvoor   opkomen .

We must not shirk this, just because we are talking about the largest country on Earth.

New
Het   zuiden   is   meer   Katholiek   terwijl   de   rest   van   het   land   vooral  Protestants  is .

The south is more Catholic while the rest of the country is mostly Protestant.

New
Rond   Arnhem   is   veel   gevochten   in   de   Tweede   Wereldoorlog .

There was a lot of fighting around Arnhem in the Second World War.

New
Ik   ken   dit   probleem   ook   vanuit   mijn   eigen   land .

I know from my own country that this is a problem.

New
Er   zijn   al   organisaties   die   zich   hiervoor   inspannen .

This will put into citizens' hands something that will allow them to move throughout Europe.

New
Deze   wandaden   vormen   een   oorlogsverklaring   aan
🔛
  de   vrije   wereld
🗺️
.

These atrocities constitute a declaration of war against the free world.

New
In   Duitsland   stond
  eerst   de   muur maar   die   is   nu   weg .

In Germany, the wall used to be there, but it is now gone.

New
New
Onder   andere   België
🇧🇪
Duitsland   en   Frankrijk   behoren   tot   de   achtentwintig
28
  Europese   lidstaten .

Belgium, Germany and France, among others, are among the twenty-eight European Member States.

New
New
Europa   is   er   voor   de   burgers .

Europe is there for its citizens.

New
Europa   staat   verder   voor   tradities   en   een   beschaving .

Europe continues to stand for traditions and a civilization.

New
De   oorlog   in   het   land   was   verwoestend   voor   de   bevolking .

The war in the country was devastating for the population.

New
Onder   het   mom
😷
  van  eerbiediging  van   verscheidenheid   wordt   cultuur   tot   handelswaar   gemaakt .

in writing. - (EL) The commercialisation of culture masquerades as supposed respect for diversity.

New
We   waren   de   koplopers   in   de   wereld
🗺️
dachten   we .

We were the pioneers in the world, or so we thought.

New
New
New
Anderzijds   is   het   duidelijk   dat   in   een   regio   die ...

On the other hand, it is clear that in a region that...

New
New
New
Ik   ben   sterk   tegen   nog   meer  beperkende  maatregelen   zonder   een   brede   internationale   overeenkomst .

I am firmly opposed to additional restrictive targets without a comprehensive, international agreement.

New
Woorden   hebben   echt   invloed   op
🆙
  de   realiteit .

Words have a genuine hold on the real world.

New
Ze   kent   veel   van   de  Indonesische  cultuur .

She knows a lot about Indonesian culture.

New
New
We   hebben   dit   debat   op
🆙
 hoofdlijnen  gevoerd .

We have the global contour of the structure of this debate.

New
Een   land   dat   kinderen   wil moet   kinderen   tot   het   middelpunt   van   zijn   beleid   maken .

A country that wants children must put children at the centre of its policymaking.

New
Wij   zijn   absoluut   niet
🚫
  van   plan   het   belang   van   de   nieuwe   technologieën   te  geringschatten.

Downgrading the press is not on our agenda. Quite the contrary, the influence of new technologies of informing the people of Europe is multi-dimensional and extremely important.

New
New
De   Verenigde   Staten   is   het   enige  Westerse  land   dat   de   doodstraf   nog   toepast .

The United States is the only Western country that still applies the death penalty.

New
Limburg   ligt   in   het   noordoosten   van   het   land .

Limburg is located in the northeast of the country.

New
De   vernietiging   van   het   culturele   werelderfgoed   mag   niet
🚫
 onbestraft  blijven .

The destruction of the world cultural heritage must not go unpunished.

New
Dat   prachtige   landhuis   staat   eindelijk   te   koop
🛍️
.

That beautiful country house is finally for sale.

New
Dit   zal   een   belangrijk   instrument   zijn   om   de   wereldvrede   te   waarborgen .

That will serve as an important instrument for securing peace in the world.

New
In   Berlijn   heb   je   zelfs   een   service   met   een  levertijd  van   twee
2
  uur .

In Berlin, you even have a service with a delivery time of two hours.

New
New
Daarom   is   de   stabiliserende   invloed   van   een   internationale   vredesmacht   zo   dringend
‼️
  noodzakelijk .

That is why the stabilising influence of an international peace force is so urgently required.

New
Europa   zal   ook   de   voorwaarden   moeten   scheppen   voor   meer  particuliere  investeringen   op
🆙
  dit   gebied .

Europe also needs to create conditions that foster greater private investment in this field.

New
Wist   jij   dat  Reykjavik  de   hoofdstad   van   IJsland
🇮🇸
  is ?

Did you know that Reykjavik is the capital of Iceland?

New
Wenen   is   de   hoofdstad   van   Oostenrijk
🇦🇹
.

Austria’s capital offers a unique blend of imperial traditions and stunning modern architecture.

New
Tegen   de   muur   hing   er   een   grote   wereldkaart
🗺️
.

There was a large world map hanging against the wall.

New
New
Deze   inspanning   voor   openheid   naar   buiten   toe   had   tot   nu   toe   goede   vruchten
😨
  afgeworpen .

To date, the attempt to open up to the outside world had proved successful when coupled with good access to foreign markets.

New
De   internationale   gemeenschap   stuurt  tegenstrijdige  signalen   naar   dat   land .

The international community is sending conflicting messages to this country.

New
New
De  Berlijnse  muur   was   lang   de   grens   tussen  Oost-  en   West-Duitsland .

The Berlin Wall was long the border between East and West Germany.

New
Dat   moeten   de  verantwoordelijken  in   alle   lidstaten   goed
👍
  in   de   oren   knopen !

That should be borne in mind by everyone in a position of responsibility in every country!

New
De   democratie   wordt   bedreigd   en   de   regering   heeft   de   noodtoestand   in   het   land   uitgeroepen .

Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.

New
Het  Parlementspaleis  in  Bucharest  is   het   grootste   gebouw   in   Europa   en   waarschijnlijk   het   derde
3rd
  grootste   gebouw   in   de   wereld
🗺️
.

The Palace of Parliament in Bucharest is the largest building in Europe and probably the third largest building in the world.

New
Brussel   is   de  onofficiële  hoofdstad   van   Europa .

Brussels is the unofficial capital of Europe.

New
New
Geef   ze   een   toekomst   binnen   eigen   land .

Give them a future within their own country.

New
New
Het  Atomium  kan   je   bewonderen   in   het  Heizelpark  en   is   gebouwd   tijdens   de   wereldtentoonstelling   in   Brussel   in  negentienhonderdachtenvijftig.

The Atomium can be admired in the Heysel Park and was built during the World Exhibition in Brussels in nineteen hundred and fifty-eight.

New
Overigens   zijn   enkele
🤏
  positieve   geluiden   te   horen   uit   het   land   waaraan   gerefereerd   is .

Moreover, some positive signs are beginning to emerge from the country to which reference was clearly being made.

New
Het  luchtvervoer  geschiedt   namelijk   met  binnenlandse  maar   ook  buitenlandse  vluchten .

Aviation can be divided into domestic flights and international flights.

New
Dat   feit   alleen   is   echter   niet
🚫
  voldoende .

Nevertheless, it is not enough for Russia to accept these.

New
New
New
Een   staat   die   doodt   en   foltert   zou   nooit   internationale  legitimiteit  mogen   hebben .

A state that kills and tortures should never have international legitimacy.

New
Afrika   is   de   bakermat   van   onze   beschaving .

Africa is the cradle of our civilization.