😔

Existential crisis

Well, we all feel a bit down sometimes. And what's better than just feeling sad? That's right, being sad in Western Frisian!

New
Dat  wie  de  kearn  fan   syn   bestean syn  djipste  ik .

Das war der Kern seiner Existenz, sein tiefstes I.

New
De  galery bestiet  fiif
5
  jier   en   ta  gelegenheid dêrfan wurdt  in
🅰️
 dûbeldeksposysje holden.

Die Galerie besteht aus fünf Jahren und gelegentlich findet eine Doppelposition statt.

New